BU AY NE ÖDEMEM VAR
GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik » Devamı
KELİMELERLE DANS
GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik » Devamı
MATBU BELGELER
GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik » Devamı
Tüm Haberler

SGK’NIN UYGULADIĞI TECİL VE TAKSİTLENDİRME USUL VE ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Tecil talebinde bulunan borçluların çok zor durumda olup olmadıkları, aşağıda belirtilen likidite oranlarına göre tespit edilecektir.  Devamını Oku

YEVMİYE DEFTERLERİNİN KAPANIŞ TASDİKLERİ

Vergi Usul Kanununun 13 üncü ve 15 inci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep halinin ilan edildiği yerlerde, defterlerin kapanış onayları, mücbir sebebin sona erdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar yaptırılabilir.  Devamını Oku

YEME İÇME HİZMETLERİNDE KDV ORANLARININ UYGULANMASINA İLİŞKİN KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ YAYIMLANDI

27.4.2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 51 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile yeme içme hizmetlerinde KDV oranlarının uygulanmasına ilişkin açıklamalar yapıldı.  Devamını Oku

ODA KAYITLARI USULÜNE GÖRE OLMAYANLARIN TARIM VE ORMAN İL/İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ KAYDINA GÖRE SİGORTALILIKLARI GEÇERLİ SAYILIR

5510 sayılı Kanunun 4-1/ (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılığın başlatılmasına ilişkin ziraat odası kayıtlarının genel olarak usulüne uygun olmadığının SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından tespit edilmesi kaydıyla,  Devamını Oku

SGK ALACAKLARINDA UYGULANANAN GECİKME CEZASI ORANI %2‘DEN %3’E ÇIKARILDI

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan SGK’nın prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmediğinde, ödenmeyen kısmına sürenin bittiği tarihten  Devamını Oku

BAZI NACE KODLARINDA GÜNCELLEME YAPILDI

26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin Ek-1’indeki İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde yer alan ve aşağıda ayrıntıları belirtilen “10.71.02”, “13.30.03”, “47.29.90”, “62.01.01”, “82.11.01” ve “95.22.01” kodlarının içeriği değiştirilmiş; aynı listede yer alan “33.13.04” kodu  Devamını Oku

ŞUBAT AYI SGK BİLDİRİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılmaksızın (ay/dönemin 28, 29, 30 veya 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın) 30 gün olarak aldıkları ücret üzerinden bildirilmelidir.  Devamını Oku

2023 YILI VERGİLENDİRME DÖNEMİNE İLİŞKİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER

323 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre, “Kazanç Bildirim Detayı” kulakçığında bulunan “Serbest Meslek Kazancına İlişkin Bildirim” başlığı altındaki “Engellilik İndirimi” satırına girilecek olan tutarların aşağıdaki gibi hesaplanması gerekmektedir.  Devamını Oku

01/01/2024-31/12/2024 DÖNEMİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR AÇIKLANDI

2024 yılında, 2023 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 671 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 1.341 TL ve Linyit ve Taşkömürü çıkarılan işyerleri için 1.789 TL ve altında olan, 2024 yılında tescil edilen işyerleri için ise uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalıların çalışma  Devamını Oku

ENFLASYON DÜZELTMESİNE TABİ TUTULACAK MALİ TABLOLARIN DÜZELTME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN VUK SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

Gelir İdaresi Başkanlığının 20 Şubat 2024 tarihli ve VUK-165/2024-3/Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması-15 No.lu Sirkülerinde, ROFM hesaplamasında toplam finansman maliyeti yönteminin esas alınması halinde hesaplamada dikkate alınacak  Devamını Oku

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 7495 SAYILI KANUN

Yapılan düzenleme ile; İşsizlik Sigortası Fonu kullanılarak sigortalılara uygulanan kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için gereken asgari prim ödeme gün sayısının 450 güne indirilmesi, kısa çalışma gerekçelerine genel salgın durumunun eklenmesi ve ödenen kısa çalışma sürelerinin kısa çalışma başlama tarihinden sonraki işsizlik ödeneği hak sahipliği sürelerinden mahsup edilmesi amaçlanmaktadır.   Devamını Oku

KDV UYGULAMA TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

10 Şubat 2024 tarihli ve 32456 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 50)’de aşağıdaki konularda değişiklikler yapılmıştır.   Devamını Oku

SORUMLU SIFATIYLA VERİLEN KDV BEYANNAMELERİNİN BEYAN VE ÖDEME SÜRELERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yayımlanan 10/2/2024 tarih ve VUK-164/2024-2 sayılı VUK Sirküleri ile 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından vergilendirme dönemini takip eden ayın 21 inci günü akşamına kadar verilip beyanname verecekleri  Devamını Oku

ESNAF AHİLİK SANDIĞININ YÜRÜRLÜĞÜ 01.01.2025 TARİHİNE ERTELENDİ

23/2/2017 tarihli 6824 sayılı Kanunla 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanuna eklenen Ek-6 ıncı maddesi uyarınca kurulan Esnaf Ahilik Sandığının yürürlük tarihi 1/1/2025 tarihine ertelendi.  Devamını Oku

2024 YILINDA SİGORTALI BAŞINA 700 TL ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ VERİLECEKTİR

Geçen yıllardan farklı olarak 2024 yılı öncesi tescil edilen işyerlerinin da asgari ücret desteğinden yararlanabilmesi için borcunun olmaması gerekir. (Geçmiş yıllarda borcu olan işyerleri de asgari ücret desteğinden yararlanıyordu)   Devamını Oku

SANAL VEYA FİZİKİ ORTAMDA SATILAN KART, ŞİFRE VE KODLARDA KDV UYGULAMASI

Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura (bavul ticareti) ile yapılan satışlarda) istisna uygulanacak asgari tutar 2.000 TL’den 10.000 TL’ye; Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlarda (yolcu beraberi eşya) istisna uygulanacak asgari tutar 100  Devamını Oku

6111 SAYILI KANUN NUMARALI TEŞVİKTEN YARARLANMA SÜRESİ UZATILDI

4447 Sayılı Kanun’un geçici 10 uncu maddesinin (6111 sayılı Kanunla eklenen) 12 inci fıkrası değiştirilerek “Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvikten” yararlanma süresi 31/12/2025 tarihine kadar uzatılmıştır.  Devamını Oku

TEBLİGAT PUSULASI GÜNCELLENDİ

Vergi Usul Kanununun 102 nci maddesi uyarınca muhatapların tebellüğden imtina ettiği durumda veya muhatapların 25.04.2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresine tebliğe gidildiğinde tebliğ yapılacak kişinin adresinde bulunamaması durumunda kullanılan  Devamını Oku

2024 YILI BEYANNAMELERİNİN İMZALATTIRILMASI ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN TUTARLAR

Kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden 2023 yılı faaliyet döneminde aktif toplamı 63,786,000 TL ve net satışlar toplamı 127,540,000 TL’yi aşmayan mükellefler, 2024 yılı beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmak   Devamını Oku

2024 YILINDA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERCE TASDİK RAPORU DÜZENLENECEK KONULARA İLİŞKİN USUL,ESAS VE İŞLEMLERDE DİKKATE ALINACAK HADLER

Yeminli mali müşavir ile yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ve eklerinin tasdikine ilişkin (tam tasdik) süresinde düzenlenmiş tasdik sözleşmesi bulunmayan mükelleflerin, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği uyarınca yeminli mali müşavir tasdik raporuna istinaden alabilecekleri katma değer vergisi iadelerine ilişkin azami hadler;   Devamını Oku

2024 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 2,30 TL, diğer belediyelerde 1.70 TL olarak hesaplanacaktır.  Devamını Oku

7491 SAYILI BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

28/12/2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7491 sayılı Bazı KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNDA aşağıdaki konularda düzenleme yapılmıştır.  Devamını Oku

2024 YILINDA MAL VE HİZMET TEDARİKİNDE ALACAKLIYA YAPILAN GEÇ ÖDEMELERE İLİŞKİN TEMERRÜT FAİZ ORANI YILLIK %48 OLARAK BELİRLENDİ

Türk Ticaret Kanunu’nun 1530 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı, 1 Ocak 2024 tarihinden  Devamını Oku

ESKİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN 1 TEMMUZ 2024’E KADAR YN ÖKC’LER İLE DEĞİŞTİRİLMESİ ZORUNLULUĞU

YN ÖKC kullanan mükelleflere 1 Temmuz 2024 tarihine kadar banka vb. kuruluşlar ile üye iş yeri anlaşması yapmak ve banka kartlarına ilişkin aktif bir ödeme uygulamasının kullanılmasına yönelik mecburiyet, getirildi.   Devamını Oku

ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN SORUMLU SIFATIYLA VERİLEN KDV BEYANNAMESİ 29 OCAK 2024 TARİHİNE KADAR VERİLEBİLİR

Buna göre Aralık 2023 dönemine ilişkin sorumlu sıfatıyla verilen 2 No.lu KDV Beyannamesinin daha öncesinde olduğu gibi (beyan süresinin resmi tatile gelmesi nedeniyle) 29 Ocak 2024 tarihine, Ocak 2024 dönemine ilişkin aynı beyannamenin ise 21 Şubat 2024 tarihine kadar verilmesi gerekmektedir.   Devamını Oku

SİGORTA PRİM BORCU OLANLAR SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANABİLECEK

GEÇİCİ MADDE 77- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olup, 67 nci madde hükümleri  Devamını Oku

TEK HAKİMLE VERİLEN VERGİ MAHKEMELERİ KARARLARINA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi 21 Aralık 2023 tarihli ve 32406 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26/10/2023 tarihli ve E: 2023/81, K. 2023/ 184 sayılı Kararı ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanun’un 19. maddesiyle değiştirilen  Devamını Oku

2023/EKİM AYI SİGORTA PRİMİ, KDV İADE ALACAĞINDAN MAHSUBU SURETİYLE 27.12.2023 TARİHİNE KADAR ÖDENEBİLECEK

Ücretleri her ayın 1’i ila 30’u arasında ödenen 5510 sayılı Kanunun 4-1/a kapsamında sigortalı çalıştıran işverenler yönünden 2023/Ekim ayına ilişkin sigorta prim borcunun katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmesi halinde son ödeme süresi  Devamını Oku

MÜCBİR SEBEP HALİ UZATILAN YERLERDE 7256 VE 7326 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNLARI KAPSAMINDA ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI

7405 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki vergi dairelerine borçlu olanların 7256 ve 7326 sayılı Yapılandırma Kanunları kapsamında; Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım 2023  Devamını Oku

YABANCILARIN 6111 SAYILI TEŞVİKTEN YARARLANMA DURUMUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Yabancı uyruklu sigortalılar 2023/Kasım ayı/dönemi itibarıyla Türkiye İş Kurumuna işsiz olarak kaydedilmeyeceğinden, 2023/Kasım ayı/döneminden itibaren yabancı uyruklu sigortalılar için 4447 sayılı Kanun'un geçici 10 uncu maddesinde yer alan sigorta  Devamını Oku

AVUKATLIK VEKÂLET ÜCRETİNİN İADESİ NEDENİYLE BEYAN EDİLEN KDV VE GELİR VERGİSİNİN DÜZELTMELERİNİ NASIL YAPACAĞINIZ HK.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; vekili bulunduğunuz … lehine … Belediye Başkanlığı'na açmış olduğunuz kamulaştırma davasını yerel mahkeme kararı ile kazanarak … tarih … nolu Serbest Meslek Makbuzuyla vekalet ücretlerini tahsil ettiğiniz makbuzları   Devamını Oku

MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDAKİ YERLERDE 7256 VE 7326 SAYILI SGK YAPILANDIRMA TAKSİTLERİNDE DÜZENLEME YAPILDI

7256 sayılı Kanun ile 7326 sayılı Kanun kapsamında SGK’ ya olan borçlarını yapılandıran, 5510 sayıl Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işyerlerinin spor kulüplerinin ve belediyelerin 6/2/2023 ila   Devamını Oku

REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO FAİZ ORANLARI ARTIRILDI

1 Aralık 2023 tarihinden geçerli olmak üzere vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 40,75; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 41,75 olarak tespit edildi.  Devamını Oku

YURT İÇİ YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER KUR KORUMALI MEVDUAT SİSTEMİNDEN 30.11.2023 TARİHİ İTİBARİYLE BANKALARDA MEVCUT OLAN YABANCI PARALARI İÇİN YARARLANABİLECEKLER

1 Aralık 2023 tarihli ve 32386 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2021/14)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2023/34) ile Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 30/11/2023 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan ABD doları,  Devamını Oku

BAZI İLLERDE MÜCBİR SEBEP HALİ VE 7440 SAYILI KANUNA GÖRE BAŞVURU VE ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için 30.11.2023 günü sonu itibarıyla sona erecek mücbir sebep hali, 30.04.2023 gününe kadar uzatılmıştır.  Devamını Oku

ELEKTRONİK DEFTER BERATLARININ YÜKLENME SÜRESİNİN UZATILMASI

Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 30 Kasım 2023 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi  Devamını Oku

ADIYAMAN, HATAY, KAHRAMANMARAŞ, MALATYA İLLERİ İLE GAZİANTEP İLİ İSLAHİYE VE NURDAĞI İLÇELERİNDE SGK’YA OLAN YÜKÜMLÜLÜK SÜRELERİ UZATILDI

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştıran işyeri işverenleri, 5510 sayılı   Devamını Oku

2023 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI % 58,46 OLARAK BELİRLENDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığınca çıkarılan ve 25.11.2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 554 seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde, yeniden değerleme oranı 2023 yılı için % 58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak tespit edildi.   Devamını Oku

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN EN AZ SERMAYE TUTARLARI 1 OCAK 2024 TARİHİNDEN İTİBAREN ARTIRILIYOR

7887 CK ile anonim şirketler için elli bin Türk Lirası olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı iki yüz elli bin Türk Lirasına, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde yüz bin Türk Lirası olarak öngörülen en az başlangıç sermayesi tutarı beş yüz bin Türk Lirasına yükseltildi.   Devamını Oku

YABANCI ÇALIŞANLAR, ÇALIŞMA İZİN BELGESİNDE BELİRTİLEN ÜCRET VE MESLEK KODU ÜZERİNDEN SGK’YA BİLDİRİLMELİDİR

"Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından, çalışma izin belgeleri ile diğer bakanlıklar veya kurumlar tarafından verilen ve Çalışma Genel Müdürlüğüne gönderilen izin belgelerinin birer örneği ilgili SGİM/SGM’lere intikal ettirilecek, çalışma izinleri ilgili mevzuat çerçevesinde yabancının  Devamını Oku

GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNİN OLMADIĞI DURUMLARDA İŞÇİLER ASIL İŞVERENİN DOSYASI ÜZERİNDEN SGK’YA BİLDİRİLECEKTİR

Özel istihdam bürosu ve özel istihdam bürosu gibi hareket eden gerçek ve tüzel kişiler ile hizmet verdikleri gerçek ve tüzel kişiler arasında kurulan geçici iş ilişkisinin 4857 sayılı İş Kanunu ile 4904 sayılı Kanunda yer alan düzenlemelere uygun kurulmaması halinde özel istihdam bürosu ve özel istihdam  Devamını Oku

(0) GÜN VE (0) KAZANÇLI BİLDİRİMLERDE “07-PUANTAJ KAYITLARI” EKSİK GÜN NEDENİ SEÇİLEMEYECEKTİR

Ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların eksik çalışma nedenleri aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kaydedilmektedir. SGK, eksik çalışma nedenlerinden “07-Puantaj Kayıtları” ile ilgili duyuru yayımlandı.  Devamını Oku

MOTOR GÜCÜ 160 KW’I GEÇMEYEN ELEKTRİK MOTORLU BİNEK OTOMOBİLLERİNİN ÖTV MATRAH TUTARI YÜKSELTİLDİ

18/11/2023 tarihli ve 32373 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7803 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile sadece elektrik motorlu olan binek otomobilleri için özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları yeniden belirlendi.   Devamını Oku

GECİKME ZAMMI ORANI AYLIK %2,5’DEN %3,5’ E ÇIKARILDI. TECİL FAİZİ ORANI YILLIK %24’DEN %36’YA ÇIKARTILDI

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’inci maddesine göre amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı aylık 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 21 Temmuz 2022 tarihinden bu yana aylık %2,5 oranında  Devamını Oku

YAPILANDIRMA TAKSİTLERİNİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ HALİNDE UYGULANAN GEÇ ÖDEME ZAMMI AYLIK % 3,5 OLARAK BELİRLENMİŞTİR

6736, 7020, 7143, 7256, 7326 ve 7440 sayılı yapılandırma kanunlarına göre; “yapılandırma anlaşmalarına göre ödenmesi gereken taksitlerin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen  Devamını Oku