2019 RESMİ TATİLLER
01 Ocak Bankalar, PTT, Vergi dairesi, Noter, SGK gibi resmi kurum ve kuruluşlar açık mı? Açıksa saat kaça kadar açık? 01 Ocak Resmi Tatil ilan edilmiştir. Bankalar, PTT, Vergi dairesi, Noter, SGK gibi resmi kurum ve kuruluşlar » Devamı
BİNEK OTOMOBİL ALIM SATIMINDA KDV
Binek otomobillerinin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin, ( Araç Kiralama, Sürücü kursu, Ticari Taksi hizmetleri v.b) bu araçları tesliminde %18 KDV hesaplanır. Ancak binek otomobillerin alımında yüklenilen katma değer vergisini » Devamı
KATMA DEĞER VERGİSİNDE TEVKİFAT VE FATURA ÖRNEKLERİ
Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır. (** 122 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile 01/03/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere » Devamı
Tüm Haberler

KİRA ARTIŞ ORANI / ARALIK 2019 KİRA ARTIŞ ORANI NEDİR

Konutlar için kira artış oranı kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan Yİ-ÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu  Devamını Oku

Yİ-ÜFE-TÜFE 2019 KASIM ENFLASYON Endeksi ve Oranları

Bir önceki aya göre en fazla düşüş; %4,85 ile ham petrol ve doğal gaz, %1,80 ile ana metaller, %1,39 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler olarak gerçekleşti. Buna  Devamını Oku

TURİZM PAYININ BEYANI VE TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ

15.7.2019 tarih ve 30832 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7183 sayılı TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSI HAKKINDA KANUN ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulmuş olup; Ajansın kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerin finansmanında kullanılmak üzere 1 Ekim 2019   Devamını Oku

KİRA ARTIŞ ORANI / KASIM 2019 KİRA ARTIŞ ORANI NEDİR

Üretici fiyat endeksi (ÜFE) üretilen malların üreticiye maliyetinin değişimini gösterirken, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) tüketicinin satın aldığı mal ve hizmet fiyatlarının değişimini gösterir. Her iki gösterge de enflasyon oranlarında yaşanacak artış   Devamını Oku

Yİ-ÜFE-TÜFE 2019 EKİM ENFLASYON Endeksi ve Oranları

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %0,17, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %1,70   Devamını Oku

MESLEK MENSUBUNUN VEYA YAKINININ ÖLÜMÜ HALİNDE MÜKELLEFLERİNİN BEYANNAME VE ÖDEME SÜRELERİ YEDİ GÜN UZATILDI

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca çıkarılan 15/10/2019 tarihli ve 118 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile Vergi Usul Kanunu’nun “Mühlet Verme” başlığının 17’nci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden kendisi   Devamını Oku

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KDV ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK

Mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarında değişiklik gerçekleştirilmiştir. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı ekte sunulmuştur.  Devamını Oku

VERGİ DAİRELERİNCE YAPILAN BAZI YOKLAMA İŞLEMLERİ KALDIRILMIŞTIR

Bu nedenle; yoklamaların etkinliğinin artırılması amacıyla belirlenen mükellef grupları için bu İç Genelgede belirtilen şartların gerçekleşmesi koşuluyla kaldırılan işe başlama, adres değişikliği, şube açılışı ve işi bırakma yoklamaları ile mükelleflerin   Devamını Oku

KİRA ARTIŞ ORANI / EKİM 2019 KİRA ARTIŞ ORANI NEDİR

Konutlar için kira artış oranı kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan Yİ-ÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanır.   Devamını Oku

Yİ-ÜFE-TÜFE 2019 EYLÜL ENFLASYON Endeksi ve Oranları

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,53, bir önceki yılın aynı ayına göre %2,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %26,44 artış   Devamını Oku

GECİKME ZAMMI ORANI AYLIK %2,5’DEN %2’YE İNDİRİLDİ

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’inci maddesine göre 1 Temmuz 2019 tarihinden bu yana aylık %2,5 oranında uygulanmakta olan gecikme zammı   Devamını Oku

İSTİRAHATLİ BULUNDUĞU DÖNEMDE SİGORTALILIĞI SONA EREN KİŞİ GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ALAMAZ

Sigortalının istirahatli olduğu aylarda aylık prim ve hizmet belgesinin verilmiş olması şartıyla sigortalılık niteliği devam edecektir. Ancak, istirahatin başladığı tarihten önceki ayda aylık prim ve hizmet bildirgesinin hiç verilmemesi veya Yönetmelikte geçen eksik gün  Devamını Oku

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR, EKSİK GÜNLERE AİT GSS PRİMLERİNİ ÖDEMEK ZORUNDADIR

5510 sayılı kanunun 4/1/a bendi kapsamında sigortalı olup, 06- Kısmi istihdam, 7- Puantaj, 17- Ev hizmetlerinde 30 günden eksik çalışma eksik gün kodu ile bildirilen , 5510 sayılı Kanunun ek- 9’uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde bir veya  Devamını Oku

KİRA ARTIŞ ORANI / EYLÜL 2019 KİRA ARTIŞ ORANI NEDİR

Son 12 ay için işyeri kiralamalarında TÜİK endekslerine göre yapılabilecek artış oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir. TÜİK verileri 12 aylık ortalamalara göre  Devamını Oku

Yİ-ÜFE-TÜFE 2019 AĞUSTOS ENFLASYON Endeksi ve Oranları

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe %0,71 artış, imalat sanayi sektöründe %1,01 düşüş, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı sektöründe %4,33 artış, su temini sektöründe %1,35 artış olarak gerçekleşti.  Devamını Oku

YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASININ USUL VE ESASLARI AÇIKLANDI

Yurt dışında geçen sürelerin (çalışma/işsizlik/ev kadınlığı sürelerinin) sigortalılık sürelerinden sayılmasına ilişkin olarak yurt dışı borçlanma talebinde bulunanların borçlanma primi tutarları, seçecekleri prime esas kazançlarının %32’sinden %45’ine çıkarılmıştır.   Devamını Oku

DEĞER ARTIŞ KAZANCININ TESPİTİNDE MALİYET BEDELİNİN BELİRLENMESİ VE İNDİRİLECEK GİDERLER

İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) 70 inci maddenin birinci fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye tâbi çiftçilerin ziraî istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve hakların  Devamını Oku

TİCARİ PLAKALARIN ELDEN ÇIKARILMASINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu hükmüne yer verilmiş   Devamını Oku

KİRA ARTIŞ ORANI / AĞUSTOS 2019 KİRA ARTIŞ ORANI NEDİR

Çoğunlukla kira bedelini enflasyona karşı korumak veya kiraya konu olan şeyin değerindeki artışı kira bedeline yansıtmak amacıyla  Devamını Oku

Yİ-ÜFE-TÜFE 2019 TEMMUZ ENFLASYON Endeksi ve Oranları

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,99 düşüş, bir önceki yılın   Devamını Oku

TURİZM PAYI UYGULAMASI 1 EKİM 2019 TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLIYOR

7183 sayılı TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSI HAKKINDA KANUN ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulmuş olup; Ajansın kuruluş amaçlarının   Devamını Oku

1 TEMMUZ 2019 TARİHİNDEN İTİBAREN VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI TUTARI

Kıdem tazminatı belirli bir süre çalıştıktan sonra işine son verilen ya da emeklilik dolayısıyla işinden ayrılmak durumunda bulunan   Devamını Oku

SGK BELGE TÜRLERİ

SGK Belge Türleri Ektedir  Devamını Oku

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN TÜM TÜRKİYE’DEKİ UYGULANMASI 01/01/2020 TARİHİNE ERTELENDİ

01/06/2017 tarihinden itibaren Kırşehir, 01/1/2018 tarihinden itibaren Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler için başlamış olan   Devamını Oku

KİRA ARTIŞ ORANI / TEMMUZ 2019 KİRA ARTIŞ ORANI NEDİR

Üretici fiyat endeksi (ÜFE) üretilen malların üreticiye maliyetinin değişimini gösterirken, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) tüketicinin satın aldığı mal ve hizmet fiyatlarının değişimini gösterir. Her iki gösterge de enflasyon  Devamını Oku

Yİ-ÜFE-TÜFE 2019 HAZİRAN ENFLASYON Endeksi ve Oranları

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası %22,51, lokanta ve oteller %20,84, alkollü içecekler ve tütün %19,24 ve gıda ve alkolsüz içecekler %19,20 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.  Devamını Oku

GECİKME ZAMMI ORANI AYLIK % 2,5 OLARAK BELİRLENDİ

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’inci maddesine göre 5 Eylül 2018 tarihinden bu yana aylık %2 oranında uygulanmakta olan gecikme zammı oranı, 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren %2,5’e çıkarıldı.  Devamını Oku

ŞİRKET KURULUŞUNDA İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ VERİLMEKSİZİN SİGORTALILARIN TESCİLİ OTOMATİK OLARAK YAPILACAKTIR

5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırılmasa dahi ticaret sicil müdürlüklerince tescil edilen şirket kuruluşlarına istinaden işyeri tescilleri otomatik olarak yapılmaya başlanmış  Devamını Oku

SERBEST ZAMAN İZNİ OLARAK KULLANDIRILAN FAZLA MESAİ ÜCRETİ SİGORTA PRİMİNE TABİ DEĞİLDİR

Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan bir işçinin bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, 4857 sayılı İş Kanunun fazla çalışma ücreti başlıklı 41’inci maddesinde   Devamını Oku

KİRA ARTIŞ ORANI / HAZİRAN 2019 KİRA ARTIŞ ORANI NEDİR

Konut ve işyerlerinde kira artışı yapılırken farklı yasal düzenlemeler vardır. Konutlarda kira artış oranına yasal bir sınır getirilmişken, işyerlerinde   Devamını Oku

Yİ-ÜFE-TÜFE 2019 MAYIS ENFLASYON Endeksi ve Oranları

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,67, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,99, bir  Devamını Oku

DEFTER BEYAN SİSTEMİ AMORTİSMAN HESAPLAMA VE KAYDETME

Defter Beyan Sistemi - Amortisman Hesaplama ve Kaydetme Başlıklı soru için GİB tarafından hazırlanan video ektedir. Bilginize...  Devamını Oku

DEFTER BEYAN SİSTEMİ SATIR VE BELGE GÜNCELLEME

Defter Beyan Sistemi - Satır ve Belge Güncelleme hakkında GİB tarafından hazırlanmış video ektedir. Bilginize...  Devamını Oku

DEFTER BEYAN SİSTEMİ SU FATURASI NASIL KAYDEDİLİR

Defter Beyan Sistemi - Su Faturası Nasıl Kaydedilir? Konusuna cevap niteliğinde GİB tarafından hazırlanmış video ektedir. Bilginize...  Devamını Oku

DEFTER BEYAN SİSTEMİ DÖNEMSELLİK İLKESİ

Defter Beyan Sistemi - Dönemsellik İlkesi hakkında GİB tarafından hazırlanmış video ektedir. Bilginize...  Devamını Oku

ŞİRKETLERİN MALİ YAPILARININ GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER

Kanun gereği yapılması istenen şirketlerin mali yapısının kuvvetlendirilmesine yönelik söz konusu sermaye tamamlama ödemeleri şirketler tarafından gelir olarak dikkate alınmamalıdır. Maliye Bakanlığının konuyu açıklığa kavuşturacak  Devamını Oku

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİGORTALILIK İŞLEMLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPTI

Zaman içinde yapılan yasal değişiklikler ile yönetmelikle yapılan ikincil mevzuat düzenlemeleri sonucunda çalışanların sigortalılık durumları ile hizmetleri konusunda değişiklikler olmuştur  Devamını Oku

TİCARET UNVANI SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Benzer unvan sorgulaması yapılırken, sorgulama yapılacak alanda çekirdek kelime ve devamında yazılacak olan sektör bazındaki ilk kelime ile birlikte yazılarak sorgulanmanın  Devamını Oku

KİRA ARTIŞ ORANI / MAYIS 2019 KİRA ARTIŞ ORANI NEDİR

Kira artışı kira sözleşmesinin yenilendiği ayda yapılır. Örneğin 4 MAYIS 2018 tarihinde başlayan bir kira sözleşmesi 1 yıl sonra yenilendiğinde 4 MAYIS 2019  Devamını Oku

Yİ-ÜFE-TÜFE 2019 NİSAN ENFLASYON Endeksi ve Oranları

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %2,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,18  Devamını Oku

ELEKTRONİK DEFTER VE BELGE UYGULAMALARINA İLİŞKİN YENİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI YAYIMLANDI

Mevcut düzenlemelere göre 2017 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin 2019 hesap döneminde, e-defter tutma ve 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren e-fatura   Devamını Oku

YABANCI STATÜSÜNDE ÇALIŞAN SİGORTALILARIN EKSİK GÜN NEDENLERİ GENİŞLEDİLDİ

Çalışma izni mevzuatına göre işyerlerinde yabancı statüsünde çalışan sigortalıların (Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda örgün öğretim programlarına kayıtlı yabancı öğrenciler hariç) analık halinde çalışma ve süt izni hallerinde dışında eksik gün   Devamını Oku

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ - POŞET BEYANNAMESİ Hakkında

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, plastik poşetin satışının yapıldığı beyan dönemini takip eden ayın 24 üncü günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.  Devamını Oku

POŞET BEYANNAMESİ HAKKINDA UYGULAMA REHBERİ

Hiçbir mükellefimiz için poşet beyannamesi vermesi için resen mükellefiyet açılmamaktadır. Mükellef beyanname verdiği dönemde mükellefiyet otomatik olarak tarafımıza (Gelir İdaresi tarafından ilgili vergi dairesinde) açılacaktır.  Devamını Oku

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ - POŞET BEYANNAMESİ Hakkında Bilgiler

Bilindiği gibi 7166 sayılı Kanunun 3. maddesi ile 2872 sayılı Çevre Kanununun Ek 11. maddesi değiştirilmiştir. İlgili madde kapsamında beyannameler Çevre Bakanlığı tarafından değil; Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik ortamda   Devamını Oku