İNTERNET ŞUBESİ - OGSMM
GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik Ofisi GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik Ofisi GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik Ofisi GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik Ofisi » Devamı
RESMİ TATİLLER
01 Ocak Bankalar, PTT, Vergi dairesi, Noter, SGK gibi resmi kurum ve kuruluşlar açık mı? Açıksa saat kaça kadar açık? 01 Ocak Resmi Tatil ilan edilmiştir. Bankalar, PTT, Vergi dairesi, Noter, SGK gibi resmi kurum ve kuruluşlar » Devamı
FAZLA MESAİ ÜCRETİ
Günümüzde fazla mesai yapmayan iş yeri yok denecek kadar azdır. Zira ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla... » Devamı
Tüm Haberler

GERİ KAZANIM KATILIM PAYINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda değişiklikler yapılmış ve uygulamaya ilişkin örnekler verilmiştir. Buna göre;  Devamını Oku

1 TEMMUZ 2020 TARİHİNDEN İTİBAREN VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI TUTARI

İşe başlama tarihinden çıkış tarihine kadar geçen her tam yıl için işçiye 30 günlük brüt ücret üzerinden kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler içinde aynı oran üzerinden ödeme yapılır.  Devamını Oku

KİRA ARTIŞ ORANI / TEMMUZ 2020 KİRA ARTIŞ ORANI NEDİR

Konutlar ve işyerleri için kira artış oranı kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan Yİ-TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda kiraya zam yapma hakkına sahiptir.  Devamını Oku

Yİ ÜFE TÜFE 2020 HAZİRAN ENFLASYON ENDEKSİ VE ORANLARI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %4,19 imalatta %5,99, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %9,40, su temininde %7,30 artış olarak gerçekleşti.  Devamını Oku

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

2681 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar’da bazı değişiklikler yapıldı.   Devamını Oku

MÜCBİR SEBEP HALİNDE OLDUĞU KABUL EDİLEN MÜKELLEFLERİN KISMİ TEVKİFATA TABİ ALIMLARINDA KDV TEVKİFATI UYGULANMASI 1 TEMMUZ 2020 TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLADI

1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle 518 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin mücbir sebep halleri sona erdiğinden, söz konusu mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren KDV tevkifatına tabi işlemler üzerinden KDV tevkifatı yapma yükümlülüğü yeniden başlamıştır.  Devamını Oku

KISA ÇALIŞMA VE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANMA SÜRESİ 1 AY UZATILDI

30 Haziran’a kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi; 1 Temmuz’dan itibaren, uygulaması biten işyerleri bakımından uygulamanın bittiği tarihten, uygulamanın devam ettiği işyerleri için de bitiş tarihinden başlamak üzere bir ay uzatıldı.   Devamını Oku

SGK SİGORTALILIK İŞLEMLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPTI

Vazife malullüğü aylığı almakta iken muhtar seçilen kişiler muhtarlık görevlerine istinaden 5510 sayılı kanunun 4-1/b bendi kapsamında sigortalı sayılmayacaklardır. Ancak muhtar seçilenlerin muhtarlık görevleri haricinde aynı zamanda gerçek ve basit usulde vergi   Devamını Oku

VERGİ İNCELEME RAPORUNUN VE/VEYA VERGİ TEKNİĞİ RAPORUNUN İHBARNAME EKİNDE TEBLİĞ EDİLMEMESİNİN ESASA ETKİLİ BİR ŞEKİL HATASI OLMADIĞINA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI

Bu düzenlemeler kapsamında 24.06.2020 tarihli ve 31165 sayılı Resmi Gazetede Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun Bölge İdare Mahkemesi Kararları Arasındaki Aykırılığın Giderilmesi İstemi Hakkında E.2020/9, K. 2020/2 sayılı Karar yayımlanmıştır.  Devamını Oku

HUZUR HAKKI ÖDEMELERİNİN PRİME TABİ OLUP OLMADIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Uygulamada bazı görevlerin komisyon, komite, idare heyeti gibi organların toplantılarına iştirak edilmek suretiyle yapıldığı ve iştirak edenlere toplantı veya saat  Devamını Oku

SİGORTALININ EKSİK GÜNÜ OLMASI HALİNDE HANGİ SGK KODLARI KULLANILMALIDIR

Ay içinde otuz günden az çalışan veya eksik ücret ödenen sigortalılara ilişkin olarak yukarıdaki paragrafın (a), (c), (ç), (f), (h), (ı), (i) ve (j) bentlerinde belirtilen belgeler her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgeler olup diğer belgeler ise her zaman düzenlenebilir nitelikte olan   Devamını Oku

65 YAŞ VE ÜSTÜ İŞVEREN VE SİGORTALILARIN PRİM ERTELEMESİ SONA ERDİ

Ticari, zirai ve serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olmayan, Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali kabul edilen sektörlerde yer alamayan, 65 yaş ve üstünde olması nedeniyle daha önce sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gerçek kişi işverenler ile   Devamını Oku

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MÜCBİR SEBEP HALİNİN SONA ERDİĞİNİ DUYURDU

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından İçişleri Bakanlığı’nın 29/5/2020 tarihli ve “18 Yaş Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu Genelgesi ile ilgili olarak yayımlanan 2.6.2020 tarihli duyuru ile  Devamını Oku

KİRA ARTIŞ ORANI / HAZİRAN 2020 KİRA ARTIŞ ORANI NEDİR

Konutlar ve işyerleri için kira artış oranı kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan Yİ-TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit  Devamını Oku

Yİ ÜFE TÜFE 2020 MAYIS ENFLASYON ENDEKSİ VE ORANLARI

Yİ-ÜFE (2003=100) 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,15, bir önceki yılın aynı ayına göre %5,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %9,14 artış gösterdi.  Devamını Oku

İŞ SÖZLEŞMELERİNİN FESHİ HALİNDE HANGİ SGK İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI KULLANILMALIDIR

İşveren ile işçi arasındaki iş sözleşmesi, işveren tarafından veya işçi tarafından sonlandırılabilir. İşten çıkış kodları, iş akdinin nasıl sonlandırıldığını belirten kodlardır. Bu kodlar Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesinin (6) numaralı bölümünde yer almaktadır.  Devamını Oku

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERDE VERGİ İNDİRİMİ

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik   Devamını Oku

GVK GEÇİCİ 67’NCİ MADDEDE YER ALAN TEVKİFAT ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci maddesinde menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının vergilendirilmesine ilişkin özel düzenlemeler yer almaktadır.  Devamını Oku

KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİNİN ORANI %02’DEN %1’E ÇIKARILDI

24.05.2020 tarih ve 31136 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2568 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gider Vergileri Kanununun 33’üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri  Devamını Oku

NET DÖNEM KÂRI DAĞITIMININ USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ

Pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kâr payının, imzalanan kredi sözleşmeleri veya proje finansman sözleşmeleri kapsamında 30 Eylül 2020 tarihine kadar muaccel hale gelen yükümlülüklerin ifasında   Devamını Oku

E TEBLİGAT BROŞÜRÜ

Zorunluluk kapsamına girmeyen tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller ve isteğe bağlı olarak kendilerine e-Tebligat yapılmasını talep eden gerçek kişiler sisteme gönüllü olarak başvurabilirler.  Devamını Oku

GEÇİCİ VERGİ SÜRE UZATIMI

12 Mayıs 2020 tarihli ve 130 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 18 Mayıs 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu   Devamını Oku

15.05.2020 TARİHİ SAAT 24.00 İLE 19.05.2020 TARİHİ SAAT 24.00 ARASINDA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni  Devamını Oku

KİRA ARTIŞ ORANI / MAYIS 2020 KİRA ARTIŞ ORANI NEDİR

Konutlar ve işyerleri için kira artış oranı kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan Yİ-TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana  Devamını Oku

Yİ ÜFE TÜFE 2020 NİSAN ENFLASYON ENDEKSİ VE ORANLARI

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %7,52, dayanıklı tüketim malında %10,40, dayanıksız tüketim malında %11,02 artış, enerjide %11,25 azalış, sermaye malında %11,16 artış olarak gerçekleşti.  Devamını Oku

PANDEMİ NEDENİYLE ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASI

Bu düzenleme ile ücretsiz izne çıkarılanlar/çıkanlar ve 15.03.2020 tarihinden sonra işten çıkarılanlara ilişkin 17.04.2020-17.07.2020 tarihleri arasında sağlanacak nakdi ücret desteğine ilişkin usul ve esaslar açıklanmaktır.   Devamını Oku

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ, PUANTAJ VE BORDRO HESAPLAMASI

Kısa çalışma; hizmet akdi fesih edilmeden kriz veya zorlayıcı sebeplerle, kısmen de olsa; çalışana gelir güvencesi sağlayan bir uygulamadır. Kısa çalışma kararı, işveren tarafından tek taraflı olarak verilebilir. İşçinin ve varsa, taraf olan sendikanın onayı olmasa da işveren bu konuda yasal girişimlerde bulunabilir.   Devamını Oku

VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARINDA DEĞİŞEN BEYAN, ÖDEME, BİLDİRİM VE YÜKLEME SÜRELERİ

Coronavirüs salgını dolayısıyla Gelir İdaresi Başkanlığı’nca vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nca da aylık prim Hizmet belgesi uygulamalarında değiştirilen beyan, ödeme, bildirim ve yükleme sürelerine göre yeni vergi takvimi   Devamını Oku

2020 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR AÇIKLANDI

2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında işverenlere verilen ve 2020 yılında da devam ettirilen asgari ücret desteğinin uygulama usul ve esasları 21.04.2020 tarih 2020-10 sayılı SGK Genelgesinde açıklanmıştır. Buna göre, 2020 yılında; 2020 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 128 TL, toplu iş sözleşmesi  Devamını Oku

KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE ALINAN MALİ VE EKONOMİK TEDBİRLER

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Koronavirüs (COVID-19) salgını ülkemizi de önemli ölçüde etkilemektedir. Salgının yayılmasını önlemek için pek çok düzenleme yürürlüğe girmiştir.   Devamını Oku

KORONAVİRÜS NEDENİYLE ÇALIŞMA HAYATINDA YENİ DÜZENLEMELER YAPILDI

17/4/2020 tarihli 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7, 8 ve 9 uncu maddedeki hükümleriyle çalışma hayatında bazı değişiklikler yapılmıştır.  Devamını Oku

YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASINA YÖNELİK 7244 SAYILI KANUN YAYIMLANDI

Sermaye şirketleri 30/9/2020 tarihine kadar; 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilecek, geçmiş yıl kârlarının ve serbest yedek akçeleri dağıtıma konu edemeyecek ve genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecektir.  Devamını Oku

SOSYAL GÜVENLİK KAYIT BELGESİ ALINMASI

01.01.2000 sonrasında doğanların sokağa çıkmalarını geçici olarak yasaklayan düzenleme ile olarak doğum tarihi 01.01.2000-01.01.2002 tarihleri arasında (18-20 yaş aralığında) olmakla beraber;  Devamını Oku

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ALANLAR İÇİN YENİ EKSİK GÜN KODU OLUŞTURULDU

Kısa çalışma ödeneği alan sigortalıların aynı ay içinde başka eksik gün nedeni olması durumunda “27-Kısa çalışma ödeneği ve diğer nedenler” adında yeni kod oluşturulmuş, yabancı sigortalılar için 18 ve 27 numaralı eksik gün kodlarının da seçilebilme imkanı getirilmiştir.  Devamını Oku

MÜCBİR SEBEP HALİNDE OLDUĞU KABUL EDİLEN MÜKELLEFLER İLE İLGİLİ UYGULAMA İÇ GENELGESİ YAYIMLANDI

518 sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile ilan edilen mücbir sebep haline ilişkin olarak mükelleflerin mücbir kapsamında olup olmadığının tespit edilmesine yönelik başvuruların şekli, komisyonların kurulması ile komisyonların çalışma usul ve esaslarına ilişkin 2020/3 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesi yayımlandı.   Devamını Oku

ESNAF AHİLİK SANDIĞI’NIN YÜRÜRLÜĞÜ 01/01/2021 TARİHİNE ERTELENDİ

23/2/2017 tarihli 6824 sayılı Kanun ile İşsizlik Sigortası Kanunu’nda düzenlemeye gidilerek (4447 sayılı Kanuna eklenen Ek-6. madde), iş yerini kapatan ya da zor durumda kalan esnafa belirli bir süre ödeme yapmak amacıyla Esnaf Ahilik Sandığı kurulmasına dair yasal düzenleme yapılmıştı.  Devamını Oku

ZORLAYICI SEBEPLER HALİNDE ÇALIŞMAYAN VEYA ÇALIŞTIRILMAYAN SİGORTALILARA ÖDENEN ÜCRETLER SİGORTA PRİMİNE TABİİDİR

Koronavirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı’nca bazı işyerlerinin kapanması ve ekonomik sıkıntı çeken işverenlerin kısa çalışma ödeneğine başvurması sonucunda, zorlayıcı sebeplerin halinde işverence bir haftaya  Devamını Oku

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN ÜLKE GENELİNDE UYGULANMASI 1 TEMMUZ 2020 TARİHİNE ERTELENDİ

21/12/2017 tarihli 30277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğine eklenen “Uygulamaya Geçişin Yaygınlaştırılması” başlıklı Geçici  Devamını Oku

SGK’YA ÖDENECEK SİGORTA PRİMLERİ ERTELENDİ

SGK tarafından yapılan düzenlemeye göre; Ticari, zirai ve serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olanlar ile tarımsal faaliyette bulunup zirai kazanç elde edenler veya  Devamını Oku

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN 2019 YILI HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA GÜNDEME ALINACAK NAKİT KAR PAYI DAĞITIM KARARLARI

Ticaret Bakanlığı’nın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) ilettiği 31.03.2020 tarihli yazıda, covid-19 virüsü nedeniyle sermaye şirketlerinin öz kaynaklarını korumasının önemine işaret edilmekte ve 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan   Devamını Oku

KİRA ARTIŞ ORANI / NİSAN 2020 KİRA ARTIŞ ORANI NEDİR

Konutlar ve işyerleri için kira artış oranı kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan Yİ-TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda kiraya zam yapma hakkına sahiptir.  Devamını Oku

Yİ ÜFE TÜFE 2020 MART ENFLASYON ENDEKSİ VE ORANLARI

Yıllık en fazla azalış; %25,70 ile kok ve rafine petrol ürünleri, %1,50 ile ham petrol ve doğal gaz olarak gerçekleşti. Buna karşılık tütün ürünleri %46,19, metal cevherleri %20,08, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı %18,08 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.  Devamını Oku

TECİL-TERKİN UYGULAMASI KAPSAMINDA TESLİM EDİLEN MALLARIN İHRACAT SÜRELERİ 3 AY UZATILDI

Daha önce mücbir sebep veya beklenmedik durum halleri nedeniyle üç aydan kısa ek süre almış mükellefler için, alınmış olan ek sürenin dolduğu tarihin 01/04/2020 ila 30/06/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasına rastlaması halinde, söz konusu ek sürenin de ilave bir başvuruya gerek olmaksızın üç aya tamamlanması  Devamını Oku

DANIŞMANLIK HİZMETİNDE KDV TEVKİFATI HK.

3065 sayılı KDV Kanununun; 9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hükmü yer almaktadır.   Devamını Oku

MÜCBİR SEBEP HALİNDE OLDUĞU KABUL EDİLEN MÜKELLEFLERİN ALIMLARI KISMİ KDV TEVKİFATINA TABİ DEĞİLDİR

KDV Uygulama Genel Tebliğine göre 518 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin kısmi tevkifata tabi alımlarında KDV tevkifatı uygulanmamaktadır.  Devamını Oku