BU AY NE ÖDEMEM VAR
GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik » Devamı
KELİMELERLE DANS
GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik » Devamı
MATBU BELGELER
GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik » Devamı
Tüm Haberler

2021 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI %36,20 OLARAK BELİRLENDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığınca çıkarılan ve 27.11.2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 533 seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde, yeniden değerleme oranı 2021 yılı için %36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilmiştir.  Devamını Oku

BAZI HUKUK İŞLEMLERİNDE KDV ORANI İNDİRİMİ YAPILDI

25/11/2021 tarihli ve 4862 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tarihi 1 Aralık 2021 tarihinden geçerli olmak üzere “6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nda yer alan adli yardım ve adli müzaharet hükümleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri” için   Devamını Oku

ELEKTRONİK BEYANNAME ARACILIK VE SORUMLULUK SÖZLEŞME BİLGİLERİNİN E-BİRLİK SİSTEMİNDE YER ALAN HİZMET SÖZLEŞME BİLGİLERİ İLE KONTROLÜ VE GÜNCELLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesine göre meslek mensuplarının hizmet verdikleri müşterilerle düzenleyecekleri Hizmet Sözleşmelerine ilişkin bilgileri, 13/12/2013 tarihli ve 28850 sayılı Resmi Gazetede   Devamını Oku

DANIŞTAY’IN TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ'NİN TARH ZAMANAŞIMININ SONA ERMESİNE ÜÇ AYDAN AZ ZAMAN KALMASI HALİNDE UZLAŞMA TALEBİNDE BULUNULAMAYACAĞI DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN İPTAL KARARI

Danıştay 4. Dairesi, 30.09.2021 tarihli ve E.2018/459, K.2021/4770 sayılı kararında 31/10/2011 tarih ve 28101 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği'nin 9’uncu maddesinin 3’üncü fıkrasında yer alan "İncelemenin sonuçlandığı tarihte tarh zamanaşımının sona ermesine   Devamını Oku

DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU'NUN E-TEBLİGATA İLİŞKİN KARARI

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu 22/09/2021 tarihli ve E.2021/2, K.2021/4 sayılı Kararında, muhatabın cep telefonuna SMS veya e-posta adresine mail yoluyla tebligatla ilgili bilgilendirme mesajı gönderilmemesinin tebligatın süresini ve geçerliliğini etkilemeyeceği sonucuna ulaşmıştır.   Devamını Oku

VEFAT EDEN GERÇEK KİŞİ İŞVERENLERİN e-BİLDİRGE ŞİFRELERİ OTOMATİK OLARAK PASİFE ALINACAK

Gerçek kişi işveren ile e-Bildirge kullanıcısının farklı kişi olması halinde, vefat eden gerçek kişi işyeri işverenlerinin ölüm tarihini takip eden 100 üncü gün itibarıyla işyeri tescil sistemindeki işveren bilgisi, vefat eden işveren bilgileri ile aynı ise işyerinin e-Bildirge şifresi (e-Bildirge kullanıcısı farklı ve sağ olsa dahi) pasife alınacaktır.  Devamını Oku

MESLEK MENSUPLARININ ASGARİ İŞÇİLİK RAPORU DÜZENLEME SINIRI ARTTIRILDI

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerce, ihaleli işler ve özel nitelikteki inşaat işyerleri için yapılacak asgari işçilik incelemesi sonucu düzenlenecek raporlarda esas alınacak istihkak ve maliyet tutarına ilişkin rapor düzenleme sınırı 10.000.000,00 TL(10 milyon TL)’ den 15.000.000,00 TL(15 milyon TL)’ ye yükseltilmiştir.  Devamını Oku

NAKDİ SERMAYE ARTIŞLARINA İLİŞKİN KVK’DA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yapılan değişikle nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı için üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından  Devamını Oku

USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI, UZLAŞMA KAPSAMINA ALINMIŞTIR

Uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tespitinde cezayı gerektiren fiil bazında kesilecek toplam ceza tutarı dikkate alınır ve 5.000 Türk lirasını aşmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için Kanunun 376 ncı maddesindeki  Devamını Oku

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Yapılan değişiklikle İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıl gerçekleşen ve kesinleşmeyen tarhiyatlar vergi indirimi uygulamasını etkilemeyecek ve maddenin birinci fıkrasındaki indirim tutar sınırının %1’ini aşmaması durumunda  Devamını Oku

GEÇİCİ VERGİ IV'ÜNCÜ DÖNEM BEYANNAMESİ KALDIRILMIŞTIR

İlgili takvim yılı veya hesap döneminin son üç aylık dönemi ise geçici vergi dönemi kapsamından çıkarılmıştır. Düzenleme 2022 yılı vergilendirme dönemine ilişkin verilecek beyannamelerden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.  Devamını Oku

ÇİFTÇİLERE TARIMSAL DESTEKLEME KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELERE KAZANÇ İSTİSNASI GETİRİLMİŞTİR.

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destekleme ödemeleri gelir vergisinden müstesna tutulmuştur. Buna bağlı olarak çiftçilere yapılan destekleme ödemelerinin gelir vergisinden istisna edilmesi nedeniyle, bu ödemeler dolayısıyla  Devamını Oku

SOSYAL İÇERİK ÜRETİCİLİĞİ İLE MOBİL CİHAZLAR İÇİN UYGULAMA GELİŞTİRİCİLİĞİNDE GELİR VERGİSİ KAZANÇ İSTİSNASI GETİRİLMİŞTİR. (MD.2, 55 )

1/1/2022 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere, sosyal içerik üreticilerinin sosyal paylaşım ağları üzerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin, elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları  Devamını Oku

BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEFLERE KAZANÇ İSTİSNASI GETİRİLMİŞTİR (MD.1, 4, 5, 6, 9)

Bu usulde vergilendirilenler, kazancın tespiti ve Vergi Usul Kanununun defter tutma hükümleri hariç; bildirme, vesikalar, muhafaza, ibraz, diğer ödevler ve ceza hükümleri ile VUK ve diğer kanunlarda yer alan ikinci sınıf tüccarlar hakkındaki hükümlere tabi olma durumları   Devamını Oku

7338 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ

26 Ekim 2021 tarihli ve 31640 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Bankacılık Kanunu  Devamını Oku

SGK AYNI İŞVERENİN BAŞKA BİR İŞYERİNE NAKLİ NEDENİYLE DÜZENLENEN SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ VE İŞE GİRİŞ BİLDİRGELERİNİN E-SİGORTA KANALIYLA VERİLMESİ USULÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPTI

SGK, Yönetmelikte yer alan bu hükümler çerçevesinde sigortalının aynı işverenin başka bir işyerine nakli nedeniyle düzenlenen sigortalı işten ayrılış ve işe giriş bildirgelerinin e-Sigorta kanalıyla verilmesi usulünde 31.05.2017 tarihli duyurusuyla değişiklik yaptığını  Devamını Oku

SGK’YA VERİLMESİ GEREKEN İŞYERİ BİLDİRGESİ EKİNDEKİ BELGELER ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLEBİLECEK

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 29 uncu maddesine göre verilmesi zorunlu olan belgeler ile ihtiyaç olması hâlinde SGK ünitelerince istenen diğer belgeler sistem üzerinden elektronik ortamda da eklenebilecektir. İşyeri tescil işlemlerinde belgelerin elektronik ortamda taranarak sisteme kaydedilmesi durumunda, söz konusu belgelerin ayrıca SGK’ya gönderilmesine gerek   Devamını Oku

HANGİ DURUMLARDA ÖDENEN SİGORTA PRİMLERİ GERİ ALINABİLİR

5510 sayılı kanunun 4-1/ (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar ile 5510 sayılı Kanuna göre ilk defa (c) bendi kapsamında sigortalı olanlardan, herhangi bir nedenle çalıştığı işten ayrılan veya işyerini kapatan ve yaşlılık aylığı bağlanması için gerekli yaş şartını doldurduğu halde  Devamını Oku

TEVKİF YOLUYLA KESİLEN VERGİLERİN GELİR VEYA KURUMLAR VERGİSİNDEN MAHSUBU İLE KALAN KISMININ İADESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

315 Seri No’lu Gelir Vergisi Tebliği ile tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsubu ve kalan kısmın iadesi, geçici verginin mahsup ve iadesi ile bu vergilere ait vergi hatalarından kaynaklanan iade işlemlerine ilişkin düzenlemelerde değişiklik yapıldı.   Devamını Oku

GÜVENLİ MOBİL ÖDEME VE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ HAKKINDA HATIRLATMALAR

Tebliğ kapsamında, gerekli izin ve testleri tamamlanmış belli başlı işletici kuruluşlar tarafından 507 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile uyumlu olarak yukarıda bahsi geçen hizmetleri bir araya getiren Android POS cihazlarının sahada satışa başlandığı görülmektedir.   Devamını Oku

LİMİTED ŞİRKETLERDE YASAL TEMSİLCİNİN SORUMLULUK DÖNEMİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA TEMYİZ KARARI

Dava konusu olayda ödeme emri ile istenen 2013/2 dönemine ait KDV ve fer’ilerinden oluşan kamu alacağının (22/02/2013 tarihli ortaklar kurulu kararının 04/03/2013 tarihinde Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilanı ile) borçlu şirketteki ortaklığı ve müdürlüğü biten kişiden istenmesinin  Devamını Oku

DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU'NUN İHBAR TAZMİNATININ VERGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN KARARI

Bölge İdare Mahkemeleri arasında içtihat farklılığı oluşturan konu, işçi işveren ilişkileri bakımından İş Kanunu uyarınca ödenen ihbar tazminatının Gelir Vergisi Kanunu kapsamında vergiye tabi olup olmadığı bir başka deyişle ücret niteliğinde olup olmadığı yönündeki   Devamını Oku

SGK TEBLİGATLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA YAPACAK

İşverenler, 1/10/2021 tarihinden itibaren 3 ay içinde elektronik tebligat adresi almak zorundadır. 1/10/2021 tarihinden itibaren işveren olanlar ise, sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay   Devamını Oku

7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA UZATILAN BAŞVURU, BİLDİRİM, BEYAN VE ÖDEME SÜRELERİ HAKKINDA GİB YAZISI

Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Dairesi Başkanlıklarına hitaben yazmış olduğu “7326 sayılı Kanunda Yer Alan Başvuru ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması” konulu 01/09/2021 tarih ve 99808 sayılı yazısında 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının uzatılan başvuru, bildirim ve ödeme sürelerinin uygulanması ile ilgili bazı   Devamını Oku

7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA 31 AĞUSTOS 2021 TARİHİNDE SONA ERECEK OLAN BAZI BAŞVURU, BİLDİRİM, BEYAN VE ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI

(4) 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre, 30/4/2021 tarihine kadar ödenmesi gerekmesine rağmen ödenmemiş olan, üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye   Devamını Oku

KDV ARTIRIMINDA BULUNANLARIN ÖZEL ESASLAR KARŞISINDAKİ DURUMU

Öte yandan Tebliğ değişikliği uyarınca; Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara KDV iadesi yapmak isteyen aracı firmaların, Gelir İdaresi Başkanlığına yapacakları "Yetki Belgesi" başvurularında dilekçeleri ekine İmza sirkülerinin onaylı bir örneğinin eklenmesine ilişkin zorunluluk da kaldırılmıştır.   Devamını Oku

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

Hizmet borçlanmasına ilişkin taleplerin, örneği SGK tarafından hazırlanan hizmet borçlanması başvuru belgesi veya borçlanma isteğini belirtir dilekçe ile SGK’ ya yapılacağı, Kanunun yürürlük tarihinden önce veya sonra geçen ve Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen  Devamını Oku

SAHTE İŞYERİ VE SAHTE SİGORTALILIĞIN USUL VE ESASLARI İLE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR AÇIKLANDI

Asgari işçilik hesaplaması yapılmış ve ilişiksizlik belgesi düzenlenmiş sahte işyerlerinde, ilişiksizlik belgesinin verildiği tarihten sonra o işyerinde sahte sigortalılık nedeniyle hizmet iptali olması durumunda, ödenen ücretler gelir kaydedildiğinden dolayı asgari işçilik hesabı yeniden yapılır.  Devamını Oku

BAZI MAL VE HİZMETLERE UYGULANMAKTA OLAN KATMA DEĞER VERGİSİ ORANI İNDİRİMİ 30 EYLÜL 2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI

30 Temmuz 2021 tarihli ve 31553 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4311 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına Ekli Kararın 1’inci maddesi ile 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak  Devamını Oku

GAYRİMENKUL KİRALAMALARINDA İNDİRİMLİ TEVKİFAT ORANI UYGULAMASI 30 EYLÜL 2021’E KADAR UZATILDI

31 Temmuz 2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetlerine ilişkin 12/01/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 inci maddesinde  Devamını Oku

5 PUANLIK PRİM TEŞVİKİNDE 2021/EYLÜL AYINDAN İTİBAREN İŞYERİ BAZLI DEĞİL İŞVEREN BAZLI BORÇ SORGUSU YAPILACAKTIR

5 puanlık sigorta prim teşvikinde, işverenin SGK’ya yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunup bulunmadığı hususu 1/9/2021 tarihinden (2021/Eylül ayından/döneminden) itibaren   Devamını Oku

2021 YILINDA SİGORTALI BAŞINA 75 TL ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ VERİLECEKTİR

2021 yılında, 2021 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 147 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 294 TL ve Linyit ve Taşkömürü çıkarılan işyerleri için 392 TL ve altında olan  Devamını Oku

TAŞINMAZ VE İKTİSADİ KIYMETLERİN YENİDEN DEĞERLEME UYGULAMASININ USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ

530 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile 7326 sayılı Kanun ile VUK geçici 31 inci maddeye eklenen ve tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine 9 Haziran 2021 tarihi itibarıyla aktiflerine kayıtlı  Devamını Oku

“GERÇEK FAYDALANICIYA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU” NUN 31 AĞUSTOS 2021 TARİHİNE KADAR VERİLMESİ GEREKİYOR

Gerçek faydalanıcı; tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran ya da bunlar üzerinde nihai nüfuz sahibi olan gerçek kişi veya kişi olarak tanımlanmaktadır.   Devamını Oku

İSTİHDAMA DÖNÜŞ VE ARTI İSTİHDAM PRİM DESTEKLERİNİN GERİ ALINMASINA NEDEN OLAN İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI AÇIKLANDI

4447 sayılı Kanunun geçici 27'nci maddesinde düzenlenen 7256 sayılı istihdama dönüş desteği, 4447 sayılı Kanunun geçici 28'inci maddesinde düzenlenen 7256 sayılı artı istihdam prim desteğinden yararlanılan sigortalıların iş sözleşmelerinin;  Devamını Oku

01/07/2021 TARİHİNDE SONA EREN KISA ÇALIŞMA, FESİH YASAĞI VE PANDEMİ ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASINDA SGK’YA YAPILAN BİLDİRİMLERDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

Yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma uygulaması 1/7/2021 tarihi itibariyle sona erdiğinden 2021/Temmuz ayı itibariyle covid-19 gerekçesiyle SGK’ ya “18 kısa çalışma ödeneği” ve “27- kısa çalışma ödeneği   Devamını Oku

İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ AÇISINDAN FATURA NEDİR - AÇIK KAPALI FATURA NEDİR - E ARŞİV FATURADA İADE VE GİDER PUSULASI

Her iki alanda önemli bir konumda olan bu belgenin fonksiyonlarının iyi anlaşılması açısından özellikli bazı konuların incelenmesi, bu konuların yargının görüşü ile birlikte değerlendirilmesinin meslek camiamıza faydalı olacağı inancı   Devamını Oku

65 YAŞ VE ÜSTÜNDE OLANLAR VEYA KRONİK RAHATSIZLIĞI BULUNANLAR İLE BEYANNAMELERİ BU KİŞİLER TARAFINDAN VERİLENLER BEYANNAMELERİNİ MALİ TATİLDEN SONRA VEREBİLİRLER

528 sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile 22 Mart 2020 tarihi itibariyle 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile 24 Mart 2020 tarih itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca   Devamını Oku

TEMMUZ 2021 DÖNEMİNDEN İTİBAREN ELEKTRONİK OLARAK DÜZENLENEN BELGELER FORM Ba VE Bs BİLDİRİMLERİNE DAHİL EDİLMİYOR

Bir kişi veya kurumdan yapılan mal ve/veya hizmet alış tutarları ile bir kişi veya kuruma yapılan mal ve/veya hizmet satış tutarlarına ilişkin 5.000 TL tutarındaki haddin belirlenmesinde, elektronik olarak ve kâğıt ortamında düzenlenen tüm belgelerin birlikte  Devamını Oku

VARLIK BARIŞINDAN YARARLANMA SÜRESİ ALTI AY UZATILDI

7256 sayılı Yasa ile getirilen ve Varlık Barışı olarak bilinen Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 93’üncü maddesinde yer alan başvuru süreleri 30 Haziran 2021 tarihinden 31 Aralık 2021 tarihine uzatıldı. Uzatılan bu süreler aşağıdaki gibidir.   Devamını Oku

İLK ÜLKE BAZLI TRANSFER FİYATLANDIRMA RAPORLARININ 30 HAZİRAN 2021 TARİHİNE KADAR VERİLMESİ GEREKİYOR

19/02/2021 tarihli Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Sirküleri ile yapılan düzenlemeye göre nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunmayan çok uluslu işletme gruplarının 2019 hesap dönemi ile Ocak – Şubat   Devamını Oku

SOSYAL GÜVENLIK KURUMU İLE SÖZLEŞME İMZALAYAN SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARI İLE MEDİKAL MALZEME VE İLAÇ/ETKEN MADDE TEMİN EDEN MÜKELLEFLER İÇİN E-FATURA ZORUNLULUĞU 1 TEMMUZ 2021 TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLIYOR

e-Belge düzenlemelerine ilişkin 509 sıra No.lu Tebliğ ile yapılan düzenleme kapsamında, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin  Devamını Oku

KATMA DEĞER VERGİSİ MATRAH ARTIRIMINDA VERGİ İNCELEMESİ VE TARHİYAT HAKKI

7326 sayılı Kanunun 5'inci maddesi hükümleri uyarınca katma değer vergisinden vergi artırımında bulunulması, artırımda bulunulan yılın sonraki dönemlere devreden katma değer vergisi yönünden incelenmesine engel değildir.   Devamını Oku

SGK EV HİZMETLERİ EK 9

Ev hizmetinde ayda 10 günden az çalışan sigortalılar için ayrıca 30 gün üzerinden uzun vadeli sigorta kolları (emeklilik) ve genel sağlık sigortası primi ödemelerine imkân sağlanmış olup sigortalıların bu primi ödemeleri için Kuruma müracaat etmelerine gerek bulunmamaktadır.  Devamını Oku

7326 SAYILI KANUN İÇ GENELGESİ YAYIMLANDI

Kanunun, pişmanlıkla veya kendiliğinden verilecek beyannameler ile matrah ve vergi artırımına ve stok beyanlarına ilişkin hükümlerinden yararlanmak üzere beyan ve bildirimde bulunanlar da başvuru süresinin sonuna kadar bu beyan ve bildirimlerini düzeltebilir ve ödeme seçeneklerini değiştirebilirler. Ancak, Kanunun 5 inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamında, inceleme  Devamını Oku