BU AY NE ÖDEMEM VAR
GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik » Devamı
KELİMELERLE DANS
GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik » Devamı
MATBU BELGELER
GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik » Devamı
Tüm Haberler

SOSYAL İÇERİK ÜRETİCİLİĞİ İLE MOBİL CİHAZLAR İÇİN UYGULAMA GELİŞTİRİCİLİĞİNDE KAZANÇ İSTİSNASI

Mükerrer Madde 20/B – İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama   Devamını Oku

BAĞ-KUR SİGORTALILARI İLE GENEL SAĞLIK SİGORTALILARI PRİM BORÇLARI OLSA BİLE SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANABİLECEK

28.01.2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının geçici 77 inci maddesinde; “GEÇİCİ MADDE 77- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı  Devamını Oku

2022 YILINDA MALİYET HESAPLARININ 7/A VE 7/B SEÇENEKLERİNE GÖRE TUTULMASINA İLİŞKİN HADLER

2021 yılı Aktif Toplamı 6.283.900 TL veya Net Satışlar Toplamı 12.567.300 TL’nin altında kalan üretim ve hizmet işletmeleri ile ticaret işletmeleri ise 2022 yılında 7/A veya 7/B seçeneklerinden herhangi birini seçebilirler.  Devamını Oku

1 OCAK 2022 TARİHİNDEN İTİBAREN VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI TUTARI

Kıdem tazminatı belirli bir süre çalıştıktan sonra işine son verilen ya da emeklilik dolayısıyla işinden ayrılmak durumunda bulunan işçiye, çalıştığı süreye göre, işyerince topluca ödenen para olarak tanımlanmaktadır. Gelir Vergisi Kanunu'na göre kıdem tazminatlarının belirli koşullar  Devamını Oku

2022 YILI BEYANNAMELERİNİN İMZALATTIRILMASI ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN TUTARLAR

Kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden 2021 yılı faaliyet döneminde aktif toplamı 18,057,000 TL ve net satışlar toplamı 36,104,000 TL’yi aşmayan mükellefler, 2022 yılı beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmak zorundadırlar.   Devamını Oku

2022 YILINDA EK MALİ TABLO DÜZENLEME SINIRI

28/04/1998 tarihli ve 23326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 8 Sıra MSUGT’de, ek mali tabloları düzenlemek zorunda olan mükelleflerin 1998 yılından itibaren verecekleri yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine ek mali tablolardan sadece "Kar Dağıtım Tablosu"nu eklemelerinin yeterli bulunduğu belirtilmiştir.  Devamını Oku

2022 YILINDA UYGULANACAK YENİ ASGARİ ÜCRETE BAĞLI OLARAK DEĞİŞEN PARAMETRELER

01/01/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında uygulanmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, yurtdışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primler de dikkate alınacak tutarlar ile idari para cezalarında, geçici iş göremezlik   Devamını Oku

BORCU YOKTUR AKTİVASYON İŞLEMLERİ e-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILABİLECEKTİR

e-Borcu Yoktur aktivasyonu bulunmayan işverenler e-Devletten işyerleri için aktivasyon başvurularını gerçekleştirebilecek, başvuru durumlarını izleyebilecek, iptal edebilecek, aktivasyon sonrası oluşan aktivasyona dahil olan işyerlerini kontrol edebileceklerdir.  Devamını Oku

TARIM BAĞ-KUR VE EK 5 SİGORTALILARININ PRİMLERİ 6 AYLIK DÖNEMLER HALİNDE ÖDENEBİLECEK

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendine tabi olarak tarımsal faaliyette bulunanlar, 2022 yılı ocak ayından itibaren genel sağlık sigortası primi ile kısa ve uzun vadeli sigorta kolları primlerinden ait olduğu  Devamını Oku

KOSGEB - MİKRO ve KÜÇÜK İŞLETMELERE (MKİ) HIZLI DESTEK PROGRAMI

İmalat, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge sektörleri ile Covid-19 salgınının nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki MKİ’lere:   Devamını Oku

2022 YILI SGK PARAMETRELERİ

2022 Yılı SGK Parametreleri - Cenaze Ödeneği - Doğum Yardımı - Hizmet Borçlanması - Günlük Alt ve Üst Sınırları  Devamını Oku

İMALAT SANAYİNE YÖNELİK YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA YAPILAN YATIRIMLARA İLİŞKİN İNŞAAT İŞLERİ NEDENİYLE YÜKLENİLEN KDV’NİN İADE TALEP SÜRESİ UZATILDI

2022, 2023 ve 2024 yıllarında da imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen Katma Değer Vergisinin talep edilmesi   Devamını Oku

ALTIN CİNSİNDEN MEVDUAT HESAPLARI İLE ALTIN CİNSİNDEN KATILIM FONU HESAPLARINDAN DÖNÜŞÜM FİYATI ÜZERİNDEN TÜRK LİRASINA ÇEVRİLEN MEVDUAT HESAPLARI İLE KATILMA HESAPLARINDAN YAPILACAK TEVKİFAT ORANI %0 OLARAK BELİRLENDİ

Altın cinsinden mevduat hesapları ile altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesapları ile katılma hesaplarından Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67 nci maddesi uyarınca yapılacak tevkifat oranları %0 olarak belirlendi.  Devamını Oku

5 PUANLIK PRİM TEŞVİKİNDE TÜRKİYE GENELİ BORÇ SORGUSU UYGULAMASI 2022/OCAK AYINDAN İTİBAREN BAŞLIYOR

5 puanlık sigorta prim teşvikinde, işverenin SGK’ ya yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunup bulunmadığı hususu 2022/Ocak ayından/döneminden itibaren işverenin Türkiye   Devamını Oku

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİ VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYIT (VERBİS) HAKKINDA BİLGİ NOTU

Kişisel veri işleme envanteri, Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’te; “Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla  Devamını Oku

VUK GEÇİCİ 31 İNCİ MADDE UYARINCA ARALIK AYINDA YAPILAN YENİDEN DEĞERLEME İŞLEMLERİNE AİT VERGİNİN BEYAN VE ÖDEME SÜRELERİ HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere, 7326 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun geçici 31’inci maddesine eklenen fıkra kapsamında; tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 09.06.2021 tarihi itibarıyla aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetleri ve bunların amortismanlarını   Devamını Oku

KUR KORUMALI VADELİ MEVDUAT/ KATILIM HESAPLARINDAN YAPILACAK TEVKİFAT ORANI %0 OLARAK BELİRLENDİ

25/12/2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 24/12/2021 tarihli ve 4970 sayılı 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranlan hakkında Cumhurbaşkanı Kararı ile 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu  Devamını Oku

TEKNOKENTLER İLE AR-GE VE TASARIM MERKEZİNDE ÇALIŞAN TOPLAM PERSONELİN EN FAZLA YÜZDE YİRMİSİNE KADARININ BÖLGE DIŞINDA GEÇİRDİKLERİ SÜRELERE İLİŞKİN ÜCRETLERİ GELİR VERGİSİ STOPAJI DESTEĞİNDEN YARARLANABİLİR

7346 sayılı BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikler uyarınca; ilgili personelin bu merkezler veya bölge dışında geçirdikleri sürelerin gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilmesinde   Devamını Oku

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 31.12.2021 TARİHİNDE SONA ERİYOR

Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50'si, çalışmayan ve herhangi bir   Devamını Oku

ÜCRET GELİRLERİNİN ASGARİ ÜCRETE İSABET EDEN KISMI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTULDU

Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri gelir vergisinden istisna edilmiştir.  Devamını Oku

İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE ALINAN DEMİRBAŞ VB FATURALARIN GİDER KAYDI - KDV İNDİRİMİ MÜMKÜN MÜ

Satın aldığınız demirbaşlar için 2015 yılında tarafınıza fatura düzenlenerek vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu, buna göre faaliyete başladığınız 2016/Şubat döneminde ilgili takvim yılı aşılmış olduğundan söz konusu faturada yer alan KDV'nin indirim konusu yapılması mümkün değildir.  Devamını Oku

2022 YILINDA İŞLETME HESABI ESASI VE BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 176’ncı maddesinde tüccarlar defter tutma bakımından ikiye ayrılmış; I’nci Sınıf Tüccarların Bilanço Esasına göre, II’nci Sınıf Tüccarların ise İşletme Hesabı Esasına göre defter tutacakları belirtilmiştir.  Devamını Oku

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Avukatların hukuki ihtilaflarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde veya yargı kararlarının sonuçları ile ilgili olarak vekâlet akdi çerçevesinde (icra vb.) verdikleri hizmetlerin Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetleri kapsamında KDV tevkifatına tabi olmayacağı   Devamını Oku

2022 YILI PASAPORT, EHLİYET GİBİ DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ

Yurtdışı temsilcilikler tarafından satılan değerli kağıtların bedellerinin yabancı para cinsinden tahsilinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2021 yılının son iş günü saat 15.30 da belirlenen gösterge niteliğindeki efektif alış kurları esas alınacak ve bu hesaplamada ortaya çıkan ondalık küsuratlar  Devamını Oku

2022 YILINDA İADE KONUSU YAPILAMAYACAK KDV TUTARI İLE İLGİLİ SINIR YENİDEN BELİRLENDİ

Vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2022 yılı için 25.700 TL olarak belirlendi.  Devamını Oku

HARÇLARIN DÖVİZ CİNSİNDEN HESAPLANMASINA İLİŞKİN DÖVİZ KURU BELİRLENDİ

Harçlar Kanunu’nda yer alan ve 2022 yılında uygulanacak harçların döviz cinsinden hesaplanmasına esas olacak ABD doları cinsinden döviz kurunun belirlendiği 90 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.   Devamını Oku

2022 YILINDA MOBİL TELEFON ABONELİĞİNİN İLK TESİSİNDE ALINACAK ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 39. maddesinde uyarınca, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) 20 TL özel iletişim vergisi alınacağı düzenlemesi yer almaktadır. Bu tutar aynı madde uyarınca, her yıl bir önceki yıla ilişkin  Devamını Oku

ENGELLİLERİN ÖTV ÖDEMEKSİZİN İKTİSAP EDEBİLECEKLERİ TAŞIT DEĞERLERİ YÜKSELTİLDİ

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren engellilik derecesi %90 ve üzerinde olanlar ile engellilik derecesi %90’ın altında olanların binek otomobili, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon, vb. taşıtların ilk iktisabında taşıtın ÖTV’den müstesna olması   Devamını Oku

2022 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI AÇIKLANDI

Dördüncü fıkrasında, “Taşıt değerlerinin hesabında yüz Türk lirasına, ödenmesi gereken vergi miktarlarında ise bir Türk lirasına kadar olan kesirler dikkate alınmaz.” hükmüne yer verilmiştir.  Devamını Oku

2022 HARÇ TUTARLARI AÇIKLANDI

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.  Devamını Oku

2022 ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ ORAN VE TUTARLARI AÇIKLANDI

6/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi olduğu; konutlara ait çevre temizlik vergisinin, su tüketim miktarı esas  Devamını Oku

2022 DEĞERLİ KONUT VERGİSİ İSTİSNA BEYAN VE ORANLARI AÇIKLANDI

Verginin matrahı beyanda bulunulacak değerli konut vergisi konusuna giren mesken niteliğindeki taşınmazın ilgili yıl bina vergi değerinin üzerindeki kısmıdır.  Devamını Oku

2022 VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ VE İSTİSNA TUTARLARI AÇIKLANDI

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 16. maddesinde düzenlenen vergi tarifesi artan oranlı bir tarife olup aynı maddenin, 3’üncü fıkrasındaki “Vergi tarifesinin matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme  Devamını Oku

2022 DAMGA VERGİSİ ORAN VE TUTARLARI GÜNCELLENDİ

488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01/01/2022 tarihinden itibaren 4.814.234,00 Türk Lirası olmuştur  Devamını Oku

193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 94 ÜNCÜ MADDESİNDE YER ALAN TEVKİFAT NİSPETLERİNE İLİŞKİN 12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14592 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARININ EKİ KARAR VE 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN 15 İNCİ MADDESİNDE YER ALAN VERGİ KESİNTİSİ

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde yer alan tevkifat oranlarını belirleme yetkisi çerçevesinde, vergiden muaf olan kurumlara dağıtılan Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı  Devamını Oku

SGK ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK TEBLİGAT İŞLEMLERİNİN USUL VE ESASLARINI AÇIKLADI

İşverenler elektronik tebligat adresi almak zorundadır. İşverenler, 1/10/2021 tarihinden itibaren 3 ay içinde, 1/10/2021 tarihinden itibaren işveren olanlar ise, sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içinde elektronik tebligat adresi almak zorundadırlar.  Devamını Oku

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ ÜZERİNDEN YAPILAN GELİR VERGİSİ KESİNTİLERİNİN İADESİ

26.10.2021 tarihinden önce kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisinin, çiftçilerin düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları,   Devamını Oku

GAYRİMENKUL VE TAŞIT SATIŞINDA VERGİ MÜKELLEFİYETİNN ESASLARI BROŞÜRÜ

Bu Broşürde, bir takvim yılı içinde gayrimenkul ve/veya taşıt alım-satımı yapanların, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu açısından ticari kazanç veya değer artışı kazancı olarak nasıl vergilendirileceğine ilişkin açıklamalar yer almaktadır  Devamını Oku

KVKK VERİ SORUMLUSU VE VERİ İŞLEYEN ARASINDAKİ FARK - VERBİS SON KAYIT TARİHİ

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Tüzel kişiler, kişisel verileri işleme konusunda gerçekleştirdiği faaliyetler  Devamını Oku

SGK e-TEBLİGAT BAŞVURU SÜRESİ 31.01.2022 TARİHİNE UZATILDI

Bilindiği üzere, 24.9.2021 tarihli 31608 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik”in 7 inci maddesine göre elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içinde başvuru yapmakla yükümlü tutulmuştur. Yönetmeliğe göre  Devamını Oku

GENÇ GİRİŞİMCİLERE VERGİ VE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ

Yeni iş kuran gençlere, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç yıl boyunca elde ettikleri kazancın bir kısmını vergi dışı bırakmak ve gençlerimizin girişimciliğe yönlendirilmesini desteklemek amacıyla getirilen vergi ve sigorta prim teşviki uygulamasına ilişkin detaylı açıklamaların yer aldığı “Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki”   Devamını Oku

2022 YILINDA MOTORLU TAŞIT VERGİLERİ %25 ARTIYOR

4892 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında 533 sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde 2021 yılı için %36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak ilan edilen yeniden değerleme oranının Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanuna ekli I, II, IV sayılı tarifeler ve I/A sayılı sayılı tarifede yer alan taşıtlar için %25 olarak uygulanacağı belirtilmiştir.   Devamını Oku

7326 SAYILI SGK YAPILANDIRMASINDA İLK TAKSİTİ ÖDEYEMEYENLER İÇİN BİR HAK DAHA VAR

7326 sayılı Kanunun öngördüğü SGK ilk taksit ödemesini gerçekleştiremeyenlerce talepte bulunulması halinde yapılandırılan borcun tamamının geç ödeme zammıyla birlikte peşin olarak 31/12/2021 tarihine kadar ödenmesi halinde yapılandırma geçerli sayılacaktır.   Devamını Oku

YMM VE SMMM’LERİN GÜMRÜK KANUNU'NA GÖRE EKSİK YA DA HATALI BEYAN NEDENİYLE CEZAİ SORUMLULUĞU BULUNMUYOR

Birliğimizce Gümrük Beyannamelerinde "Gümrük Beyannamelerinde Mali Sorumlu" başlığı altında YMM ve SMMM'lerin adı, soyadı ve vergi numaralarının yazılması gerekliliği ile ilgili olarak  Devamını Oku

2022 YILINDA TUTULACAK TİCARİ DEFTERLER VE TASDİK SÜRELERİ

Defter tutma ve tasdikleri konusunda Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca 19.12.2012 Tarih ve 28502 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ, VUK ve TTK hükümlerine göre tutulacak defterlerin açılış   Devamını Oku