BU AY NE ÖDEMEM VAR
GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik » Devamı
KELİMELERLE DANS
GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik » Devamı
MATBU BELGELER
GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik GÜNGÖR Muhasebe & Müşavirlik » Devamı
Tüm Haberler

SGK MEVZUATINA GÖRE KAYIT GEÇERSİZLİĞİ DURUMLARI NELERDİR

SGK mevzuatına göre, işyeri kayıt ve belgelerinin süresinde ibraz edilmesine karşılık, tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla aşağıda sayılan geçersizlik  Devamını Oku

SGK İDARİ PARA CEZALARINDA İNDİRİM UYGULAMASI

Yasal suresi içinde bildirilmemesinden/verilmemesinden kaynaklanan idari para cezalarına konu belge veya bildirgenin ilgililerce kendiliğinden düzenlenmiş olması, söz konusu belge veya bildirgenin yasal verilme suresini takip eden günden itibaren başlamak üzere en geç otuz gün içinde SGK’ ya verilmiş olması ve idari para cezasının tebliğ edildiği tarihi takip  Devamını Oku

TEVKİFAT UYGULAMASINDAN KAYNAKLANAN KDV İADE TALEPLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNDE TEVKİF EDİLEN KDV’NİN ÖDENMİŞ OLMASI ŞARTI KALDIRILDI

Danıştay Dördüncü Dairesi, 1/2/2022 tarih ve Esas No:2021/2647 sayılı Kararı ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 35 Seri No.lu Tebliğ’in 15 inci maddesinin yürütmesini durdurmuştur.   Devamını Oku

İHRACAT VE ÜRETİMDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLAR İÇİN KURUMLAR VERGİSİNİN 1 PUAN İNDİRİMLİ UYGULANMASININ USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ

1 Ocak 2022 tarihinden, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde 2022 takvim yılında başlayan özel hesap döneminin başından itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanmasına yönelik düzenlemede bulunulmuştu.  Devamını Oku

SGK ÇOK SAYIDA İŞÇİ İSTİHDAM EDEN İŞVERENLERE ÖZEL TEMSİLCİ ATAYACAK

İşyerinde çalıştırılan ve bildirimi yapılan sigortalı sayılarına göre SGK tarafından belirlenecek işverenlere taşra teşkilatı nezdindeki talep ve başvurularının öncelikle ele alınması, iş süreçlerinin kısaltılması, yapılması gereken iş ve işlemlerin yakın  Devamını Oku

NAKDİ ÖDENEN KUMANYA YARDIMINDAN SİGORTA PRİMİ KESİLİR Mİ

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kamu görevlilerinden Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğine göre yemekhanesi olmayanlara veya kurulan yemek servislerinden kurum dışında fiilen yerine getirilen görevler sebebiyle yararlanma imkanı olmayan 5510 sayılı   Devamını Oku

HİZMET AKDİNİN OLMADIĞI VEYA ASKIDA OLDUĞU DÖNEMDE ÖDENEN YILLIK İZİN ÜCRETİ SİGORTA PRİMİNE NASIL TABİ TUTULUR

4857 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinde iş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücretin, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödeneceği   Devamını Oku

HİZMET AKDİNİN OLMADIĞI DÖNEMDE SİGORTALILARA YAPILAN GERİYE YÖNELİK ÖDEMELER SİGORTA PRİMİNE TABİ MİDİR

5510 sayılı Kanunun 4-1/a bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas alınacak olan kazançları aynı Kanunun 80 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin bir, iki ve üç numaralı alt bentlerinde açıklanmıştır. Buna göre;   Devamını Oku

MENKUL SATIŞLARINDA ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN TL OLARAK YERİNE GETİRİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli   Devamını Oku

İHRACAT BEDELİNİN %25’İNİN BANKAYA BOZDURULMASINA İLİŞKİN ZORUNLULUK %40’A YÜKSELTİLDİ

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 31.12.2021 tarihli talimatı ile TCMB İhracat Genelgesi’ne eklenen ve 03.02.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Ek 1.madde düzenlemesi uyarınca; İhracat Bedeli Kabul Belgesine (İBKB) veya   Devamını Oku

2021 YILI BEYANLARINDA 1 MİLYON VE ÜZERİ TEKNOKENT KAZANÇ İSTİSNASINDAN VEYA AR-GE İNDİRİMİNDEN YARARLANAN MÜKELLEFLERE YÖNELİK HATIRLATMALAR

2021 yılı gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde 1.000.000 Türk lirası ve üzerinde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kazanç İstisnası ile Ar-ge İndiriminden yararlanan mükelleflerin 2022 yılındaki yükümlülüklerine ilişkin hatırlatmalar aşağıdaki gibidir:   Devamını Oku

YURT İÇİ YERLEŞİK TÜZEL KİŞİLER, KUR KORUMALI MEVDUAT SİSTEMİNDEN 31/12/2021 İLE 31/03/2022 TARİHLERİ ARASINDA MEVCUT HESAPLARI İÇİN DE YARARLANABİLECEK

Yapılan değişiklikle yurt içi yerleşik tüzel kişilere de 31/12/2021 ile 31/3/2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyelerini bozdurarak  Devamını Oku

ENFLASYON ENDEKSİ - ARTIŞ ORANI - KİRA ARTIŞ ORANI GEÇMİŞ YILLAR ENFLASYON ORANLARI 2022 MART

Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %9,19, bir önceki yılın Aralık ayına göre %29,31, bir önceki yılın aynı ayına göre %114,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %64,30 artış gerçekleşti.  Devamını Oku

MEVDUAT, KATILMA PAYI İLE TAHVİL, BONO VE KİRA SERTİFİKALARI GETİRİLERİNE İLİŞKİN İNDİRİMLİ TEVKİFAT UYGULAMASININ SÜRESİ UZATILDI

01/04/2022 tarihli ve 31796 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 31/03/2022 tarihli ve 5360 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın Geçici 2 nci ve Geçici 3 üncü maddelerinde yer alan 31/3/2022 tarihleri 30/06/2022 şeklinde değiştirilmiştir. Yapılan düzenleme ile mevduat, katılma payı ile tahvil, bono ve kira   Devamını Oku

BAZI MAL VE HİZMET TESLİMLERİNDE KDV ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28’inci maddesinde, katma değer vergisi oranının vergiye tabi her bir işlem için %10 olduğu, Bakanlar Kurulunun bu oranı, dört katına kadar artırmaya, %1'e kadar indirmeye, bu oranlar dâhilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkili olduğu belirtilmiştir.  Devamını Oku

BAZI MAL VE HİZMETLERDE KDV İNDİRİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ - TEMİZLİK - KONUT VE ARSA TESLİMLERİ

Ekli mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair kararın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28. maddesi gereğince  Devamını Oku

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNİN KONUSUNA GİREN MENKUL MALLARIN, VERASET YOLUYLA İNTİKALLERDE ÖLÜM TARİHİNDEKİ, İVAZSIZ İNTİKALLERDE İSE HUKUKEN İKTİSAP EDİLDİKLERİ TARİHTEKİ RAYİÇ BEDELLERİYLE VERGİ MATRAHINA DAHİL EDİLEREK VERGİLENDİRİLMELERİ

İlgide kayıtlı yazınız ve eklerinin incelenmesinden; muris ...............'ın 22/11/1974 tarihinde vefatı üzerine mirasçıları tarafından, 16/04/2002 tarihinde ............ Vergi Dairesine verilen veraset ve intikal vergisi beyannamesinde, muristen intikal eden traktörün %50 hissesi için   Devamını Oku

MİRASÇININ ÖLÜMÜ İLE TÜM MİRASÇILARI TARAFINDAN MİRAS REDDEDİLDİĞİNDE MİRASÇIDAN İNTİKAL EDEN MALLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ VE TEREKE ALACAKLILARINA ÖDEME YAPILMASI İŞLEMLERİ VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNİN MEVZUUNA GİRİP GİRMEDİĞİ

İlgide kayıtlı yazınızda, 11/12/2002 tarihinde vefat eden ..................'ın yasal mirasçılarının .............. Sulh Hukuk Mahkemesinin ........./............ esas ve karar sayılı ilamı ile mirası koşulsuz reddetmeleri üzerine adı geçen murisin ipotekli borcundan dolayı adına kayıtlı 4 adet gayrimenkulün tasfiye memurluğunca 28/05/2004 tarihinde satıldığı, ancak tapuda yapılacak tescil işlemi sırasında ilgili tapu sicil  Devamını Oku

MÜKELLEFÇE VERİLEN DEĞİŞİKLİK BEYANI ÜZERİNE YAPILAN TARHİYAT SIRASINDA, VERGİ ASLINA BAĞLI CEZA KESİLİP KESİLMEYECEĞİ HK.

İlgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden, .....'un 13/03/1994 tarihinde ölümü üzerine intikal eden mallar dolayısıyla veraset ilamı ile belirlenen mirasçılar tarafından kanuni süresinde verilen veraset ve intikal vergisi beyannamesine göre gerekli tarh ve tahakkuk işlemlerinin yapıldığı, daha sonra muris tarafından düzenlediği anlaşılan vasiyetnamenin, lehine vasiyette bulunulan  Devamını Oku

e-Arşiv FATURADA İMZA ZORUNLULUĞU

Klasik tarzda fatura düzenlenirken dikkat edilmesi gereken konuları elektronik ortamdaki konularla oldukça fazla benzerlikler içerir. Elektronik ortamda düzenlenen faturalar da diğer faturalar gibi Vergi Usul Kanunu ve diğer vergi kanun hükümlerine tabi olduğundan   Devamını Oku

TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜN DESTEKLENMESİ KAPSAMINDA AÇILAN TÜRK LİRASI HESAPLARIN VADE SONUNDA DÖVİZE DÖNÜŞÜMÜNDE BANKA TARAFINDAN YAPILAN KAMBİYO SATIŞLARINDA UYGULANACAK BSMV ORANI %0 OLARAK BELİRLENDİ

5349 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile banka ve sigorta muamele vergisi oranlarının belirlendiği 98/11591 sayılı Kararda değişiklik yapılarak Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında açılan Türk lirası hesapların vade  Devamını Oku

GERÇEK KİŞİLER, KUR KORUMALI MEVDUAT SİSTEMİ DEVAM ETTİĞİ SÜRECE DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARINI BOZDURARAK SİSTEME DAHİL OLABİLECEKLERDİR

5349 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile banka ve sigorta muamele vergisi oranlarının belirlendiği 98/11591 sayılı Kararda değişiklik yapılarak Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında açılan Türk lirası hesapların vade sonu hesap  Devamını Oku

SGK’DAN “KIDEM TAZMİNATINA ESAS YAZI” ALMA ŞARTLARI NELERDİR

22.06.2013 tarihli 2013-26 sayılı genelgenin 4 üncü maddesinde;4447 sayılı Kanunun 45 inci maddesiyle 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (5) numaralı bentle 506 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları (sigortalılık süresi ile  Devamını Oku

BAZI NACE KODLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin Ek-1’indeki İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde yer alan ve aşağıda ayrıntıları belirtilen “86.90.14” satırının tanımı  Devamını Oku

İŞÇİ SENDİKALARININ BAŞKAN VE YÖNETİM KURULLARINA SEÇİLENLER İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİNE TABİDİR

İşçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlık ve yönetim kurullarına seçilenlerin işçi statüsünün devam etmesi ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının  Devamını Oku

ALTIN CİNSİNDEN FİZİKİ VARLIKLARIN FİNANSAL SİSTEME KAZANDIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

Ayrıca ALTIN HESAPLARINDAN TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapıldı ve yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 28/12/2021, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31/12/2021 tarihinde mevcut olan altın hesabının, hesap   Devamını Oku

DÖVİZ VE ALTIN HESAPLARININ TL’YE DÖNÜŞÜMÜNDE TÜZEL KİŞİLERE DE 3 AY VADELİ HESAP AÇMA VE VADE SONUNDA YENİLEME İMKANI GETİRİLDİ

Ayrıca Merkez Bankası tarafından bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına vade sonunda yenilenme imkânı tanınabilir. Yenilenen hesap ilk açılışta dönüşümü yapılan döviz tutarı/altın miktarı ve dönüşüm kuru/dönüşüm fiyatı üzerinden   Devamını Oku

VADESİ GEÇMİŞ VERGİ BORÇLARININ, MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNDEN OLAN ALACAKLARDAN MAHSUBU

77 sıra No’lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinde, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin ödemelerinde, öncelikle vadesi geçmiş vergi borcu ile yasal tevkifat ve diğer kesintilerin mahsubuna ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.  Devamını Oku

SSK VE BAĞ-KUR AYLIKLARINA TATİL DÜZENLEMESİ YAPILDI

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 69. maddesinde yapılan değişiklik ile 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren hafta sonu ya da resmi tatil günlerine rastlayan aylık ödemelerinin aynı gün ödenmesi olanağı getirildi. Böylece sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme günü   Devamını Oku

2022 YILI OCAK AYI SİGORTA PRİMLERİ ÖDEME SÜRESİ 03.03.2022 TARİHİNE UZATILDI

Son ödeme tarihi 28/2/2022 olan 2022/Ocak ayına ilişkin cari ay prim borçlarının son ödeme tarihi 3/3/2022 tarihi gün sonuna kadar uzatılmıştır. Bu tarihe kadar yapılacak ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır.  Devamını Oku

GIDA MADDELERİNDE KDV ORANI %8’DEN %1’E DÜŞÜRÜLDÜ

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28’inci maddesinde, katma değer vergisi oranının vergiye tabi her bir işlem için %10 olduğu, Bakanlar Kurulunun bu oranı, dört katına kadar artırmaya, %1'e kadar indirmeye, bu oranlar dâhilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende  Devamını Oku

DÖVİZ VE ALTIN DÖNÜŞÜM HESAPLARINDA SIFIR TEVFİKAT UYGULAMASINA TÜZEL KİŞİLER DAHİL EDİLDİ

4970 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 3’üncü maddesi kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesapları ile kur korumalı vadeli katılım hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarından  Devamını Oku

10 SORUDA KUR KORUMALI TL MEVDUAT HESABI

u hesaplarda esas alınacak vade başı/vade sonu kuru olarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın saat 11’de açıkladığı USD/TRY, EUR/TRY ve GBP/TRY döviz alış kurları kullanılacaktır. Vade sonunda kur farkı desteğinin tamamı hesap sahibine aynı gün ödenecektir.  Devamını Oku

SGK ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASI ESKİŞEHİR İLİNDE PİLOT UYGULAMA OLARAK BAŞLAYACAK

Elektronik tebligatların e-Devlet Kapısı üzerinden görüntülenmesine yönelik “SGK e-Tebligat Sorgulama” menusu işletime alınmış olup, şimdilik Eskişehir ilinde SGK e-Tebligat başvurusu yapmış ve yapacak olan işverenlere elektronik tebligat gönderilmeye başlanılacaktır. Eskişehir ilinde e-Tebligat başvurusu yapmamış gerçek ve tüzel kişiler ile diğer   Devamını Oku

E-ARŞİV FATURASI DÜZENLEME ZORUNLULUĞU TUTARLARI DÜŞÜRÜLDÜ. 2.000.-TL ÜZERİ FATURALAR E-ARŞİV FATURASI OLARAK DÜZENLENMELİDİR

Daha önce 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflerden, e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayanlarca, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşması halinde söz konusu faturaların “e-Arşiv Fatura”  Devamını Oku

ENFLASYON ENDEKSİ - ARTIŞ ORANI - KİRA ARTIŞ ORANI - GEÇMİŞ YILLAR ENFLASYON ORANLARI - 2022 OCAK

Yıllık en düşük artış; %25,88 ile su ve suyun arıtılması ve dağıtılması, %28,08 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, %29,95 ile giyim eşyası alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri %180,75, ham petrol ve doğal gaz %162,84  Devamını Oku

KAZANÇLARI SADECE BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEFLER 2021 YILI İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERMEYECEKLER

7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 26/10/2021 tarihli ve 31640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Kanun ile 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa mükerrer 20 nci maddesinden sonra gelmek  Devamını Oku

KOOPERATİFLERİN DIŞ DENETİMİNDE 3568 SAYILI KANUNA TABİ MESLEK MENSUPLARININ GÖREVLENDİRİLMESİ

Bu Yönetmelik uyarınca dış denetime tabi olduğu halde söz konusu denetimi yaptırmayan kooperatiflerin finansal tabloları, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve ibra konularında alınan genel kurul kararları geçersiz kabul edilecektir.  Devamını Oku

TÜRK LİRASINA ÇEVRİLEN YABANCI PARALAR VE ALTIN HESAPLARI İÇİN KUR FARKI, FAİZ, KAR PAYI İLE DİĞER KAZANÇLARA İLİŞKİN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI GETİRİLDİ

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa geçici 14’üncü madde eklenmiş olup; 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını ve altın hesaplarını Türk lirasına çeviren ve bu suretle elde edilen Türk Lirası varlığı, bu kapsamda açılan en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendiren mükelleflere elde etmiş oldukları  Devamını Oku

ENFLASYON DÜZELTMESİ ERTELENDİ

7352 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanunu’na eklenen geçici 33. madde uyarınca; geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere 2021 ve 2022 hesap dönemleri (kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerde 2022 ve 2023 yılında biten hesap dönemleri itibarıyla) ile 2023 hesap dönemi geçici vergi dönemlerinde mükerrer 298 inci madde kapsamındaki enflasyon  Devamını Oku

BANKALARIN SORUMLU OLDUKLARI KARŞILIKSIZ ÇEK ÜST TUTARI 3.600 TL’YE ÇIKARILDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından çıkarılan ve 22 Ocak 2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ÇEK DEFTERLERİNİN BASKI ŞEKLİNE, BANKALARIN HAMİLE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU MİKTAR İLE ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA YASAĞI KARARLARININ BİLDİRİLMESİNE VE DUYURULMASINA  Devamını Oku

BİRDEN FAZLA İŞVERENDEN ÜCRET ALANLAR İÇİN EN YÜKSEK ÜCRET BEYANINA İLİŞKİN ÖRNEK FORM

01.01.2022 tarihinden itibaren hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri gelir vergisinden istisna tutulmuştur.   Devamını Oku

İŞSİZLİK SİGORTASI PRİM DESTEĞİ İLE 7256 SAYILI İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİNDEN DOĞAN İNDİRİM TUTARLARI 2021/ARALIK AYI SİGORTA PRİMLERİNE OTOMATİK OLARAK MAHSUP EDİLMEYECEKTİR

4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesi (17256) ve geçici 28 inci maddesinde (27256) düzenlenen ilave istihdam teşviki ile 4447 sayılı Kanunun Ek 4 üncü maddesinde yer alan işsizlik sigortası prim indirimlerinden yararlanılan dönemlere ilişkin işyerlerinin emanet hesaplarında bulunan tutarlar SGK tarafından 2021 yılı Aralık ayına ait cari dönem borcuna otomatik mahsubu  Devamını Oku

1 OCAK 2022 TARİHİNDEN İTİBAREN VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATININ YENİ TUTARI 10.848,59 TL’DIR

19/1/2022 tarihli ve 7351 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ve 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren geçici 38 inci madde hükmü ile Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme uyarınca %5 artış oranı üzerinden  Devamını Oku

2021/ARALIK AYI MUHSGK’NIN “SİGORTA BİLDİRİMLERİ” KISMININ SON VERİLME SÜRESİ MUHTASAR VERGİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ 31 / 01 / 2022 TARİHİNE UZATILDI

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 25 Ocak 2022 tarihli ve 138 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 26 Ocak 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri   Devamını Oku